Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti


Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“).

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • jaké osobní údaje shromažďujeme
 • jak s nimi nakládáme
 • z jakých zdrojů je získáváme
 • k jakým účelům je využíváme
 • komu je smíme poskytnout
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích,
  které zpracováváme
 • jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci ČS penzijní společnosti

Kategorie osobních údajů, které zpracovává ČS penzijní společnost

Účely zpracování vašich osobních údajů v ČS penzijní společnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a nezbytně nutném rozsahu a současně je splněna alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s ČS penzijní společností uzavřel/a, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ČS penzijní společnost vztahuje.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ČS penzijní společnost případně pověřena.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ČS penzijní společnosti, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vaše vyžadující ochranu osobních údajů (např. v případě, že subjektem údajů je dítě).

Veškeré osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomoci vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením a pouze po nezbytnou dobu vymezenou účely jejich zpracování.

Oprávněné zájmy ČS penzijní společnosti pro zpracování vašich osobních údajů

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak ČS penzijní společnosti, tak celé Finanční skupiny České spořitelny a případně dalších třetích stran. Takové zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je však velmi omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme. V praxi to znamená, že máte-li u ČS penzijní společnosti sjednán již nějaký produkt, můžeme vás oslovit s obchodní nabídkou úpravy parametrů stávajícího produktu nebo nabídkou dalšího (pro Vaše potřeby vhodného) produktu. Proti této formě přímého marketingu (obchodní nabídce) můžete podat námitku.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu jsou dále např.:

 • Simulace produktu a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvhodnějšího produktu a jeho nastavení.
 • Zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze vaší smlouvy.
 • Reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskou společností.
 • Analýzy vašich osobních údajů a údajů o produktech a službách za účelem např.:
  • Prevence a odhalování podvodného jednání.
  • Předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga.
  • Plnění zákonných povinností ČS penzijní společnosti vůči regulačním a státním orgánům.
  • Testování změn software.
  • Zpracování analýz nad agregovanými daty pro historické, statistické a vědecké účely.

Automatizované zpracování (rozhodování) nebo profilování vašich osobních údajů

Abychom pro vás vybrali správnou nabídku, používáme analýzy, které spočívají ve vyhodnocení všech dostupných údajů, které máme o vás k dispozici, tj. identifikačních údajů, kontaktních údajů, sociodemografických údajů atd. V rámci těchto analýz ale nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

Způsoby ochrany vašich osobních údajů a doba, po kterou jsou vaše osobní údaje uloženy v ČS penzijní společnosti

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění vašich práv, která souvisejí s osobními údaji.

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás ČS penzijní společnost zpracovává.
 • Právo na opravu osobních údajů – pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů – máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, byly zpracovány protiprávně, vznesl/a jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů – máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi ČS penzijní společnosti poskytnuty, nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – máte právo získat vaše automatizovaně zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, a které byly poskytnuty ČS penzijní společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7; www.uoou.cz, pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s ČS penzijní společností využíváte. Stejně tak můžete svá práva uplatnit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů v ČS penzijní společnosti jsou pravidelně aktualizovány a jejich aktuální znění je dostupné rovněž na internetových stránkách ČS penzijní společnosti www.csps.cz/osobniudaje.